Jakthundkomitèen i NKK vedtok i sak 9/20 å gi dispensasjon for kravet om premiering på utstilling for å delta på jaktprøve. Unntaket gjaldt for hunder under 24 måneder.

NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite den 25.11.2020, hvor det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd premiegrad på utstilling er oppnådd uansett alder for hund også ut over 24 måneder. Dette vil da bli likt det unntaket som Norske Harehundklubbers Forbund har blitt innvilget for sine raser.

NKKs jakthundkomitè behandlet søknaden 02.12.2020 og de vedtok følgende:
Sak 20/20
NJK vedtok å avslå søknad om dispensasjon fra Norsk Elghundklubbers Forbund for hunder over 24 måneder og opprettholder sitt vedtak i sak 9/20.

Forbundsstyret i NEKF jobber fortsatt med saken, i håp om at vi skal få det til.