Det er blitt utsendt en statusrapport om de nye reglene for godkjenning av ettersøkshunder fra NKK

 

Til våre medlemsklubber og  forbund 

NKK får for tiden mange henvendelser om regelverket for godkjenning av ettersøkshunder og de nye kravene for de som skal påta seg arbeide med ettersøk av hjortevilt for det offentlige.


Endringer

Miljødirektoratet (MD) har som kjent for de fleste vedtatt endringer av forskrift om utøvelse og felling og fangst i §§23 og §§25 samt instruks angående kravene til å ha godkjent ettersøkshund for å drive hjorteviltjakt,  samt å påta seg arbeide med ettersøk for det offentlige.

Disse endringen trer først i kraft 1.4.2016
Inntil denne dato er det de nåværende bestemmelse som gjelder. Dette gjelder også unntaksbestemmelsen i §§26 ang. godkjenning av ettersøkshunder for eget og nabolag. De hundene som er godkjent før 1.4.2016 beholder denne godkjenningen. Etter denne dato faller denne bestemmelsen bort

I de nye bestemmelsene er det fra MD side presisert at det ikke kan stilles andre krav enn at hunden skal være ID merket for de som skal gå opp til godkjenningsprøver. Den praktiske gjennomføringen av blodsporprøven er ikke endret. For fersksporprøvene er det kun en endring. Dommer skal også bedømme et nytt moment som heter: Samarbeid hund/fører. For begge prøveformene skal dommer bruke bestått/ikke bestått på kritikkskjemaene. NKK vil derfor justere kritikkskjemaene slik at det også blir laget en rubrikk på skjemaene for dette. Ved konkurranseprøver hvor poengsetting foretas er minimum 7 poeng lik godkjent. (for elgsporprøver min.25 poeng).

Regelverket for blod- og ferskspor prøver
Revideringen av regelverket for blod- og fersksporprøvene er under sluttbehandling og forventes klare i september/oktober. Disse vil bli oversendt forbund/klubber så snart de er vedtatt i NKKs jakthundkomitè.

Ettersøk viderekommende

Det er også mange henvendelser ang. de nye kravene for de som skal påta seg arbeid for det offentlige med ettersøk av hjortevilt. 
Det er fra 1.4.2016 krav om at de som skal påta seg slikt arbeid må ha avlagt et eget kurs «Ettersøk viderekommende»  NKK vil så fort MD har bestemt hva innholdet i dette kurset skal være ( varslet sept/okt) sette i gang arbeide med å utarbeide kursopplegg for dette. 
Alle klubber/forbund tilsluttet NKK er automatisk forhåndsgodkjent for å holde slike kurs. Det vil også fra NKK`s side bli igangsatt et kursopplegg for de som skal være instruktører på slike kurs. MD har også bebudet at det er under utarbeidelse et E-læringskurs som er delt i to deler, en  hvor deltagerne sjøl kan ta en del av kurset hjemme på PC med en avsluttende eksamensdel med en etterfølgende praktisk del to på et samlet kurs. 
For de som pr. 1.4.2016 har en skriftlig ettersøksavtale med en kommune e.l. er fristen for å gå dette kurset satt til 1.1.2018.
NKK vil komme tilbake med mer informasjon om dette så snart det foreligger et kurskrav fra MD.

NOX registrering
NKK har tidligere sendt ut at alle blanding/uregistrerte hunder som skal godkjennes som ettersøkshunder, må NOX registreres.

Dette stemmer ikke. Miljødirektoratet krever kun at hunden er ID merket.
Men b
landing/uregistrerte hunder som i skal starte på flere prøver enn godkjennings prøvene, må registreres i NOX registeret  ref. HS vedtak 216/08. Mer info om NOX registeret finner du her: http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/blandingshunder/Blandingshund%2Furegistrert+hund.9UFRnKWs.ips

 

Vi vil tilslutt minne om at fristen til NKK for å søke om avholdelse av ettesøksprøver er satt til 31.10. året før prøvene starter. Vi vil også igjen presisere at nye forskrifter trer i kraft 1.4.2016 og at någjeldende bestemmelser gelder frem til denne dato.

VI ønske lykke til med dette viktige arbeide!

Hilsen
NKKs Kompetansegruppen for ettersøk

EVA PEDERSEN

Saksbehandler Aktivitetsavd.

mobil: 98 69 70 21, epost: eva.pedersen@nkk.no