riksvpn_0 

Fra 1. juli gis det adgang til å felle vilt ved direkte angrep på hund. 

 

Som et ledd i at stadig økende antall konfliktsituasjoner mellom rovdyr og hunder, har regjeringen endret Naturmangfoldloven slik at man nå har anledning til å benytte seg av nødvergeretten ved direkte angrep på hund. Dette er hva regjeringen skriver i en pressemelding, publisert 25.06:

 

Fra 1. juli vil det bli utvidet adgang til å felle vilt i nødverge. Dagens adgang til å felle vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe vil også gjelde når hund angripes. Videre vil det bli adgang til å felle rovdyr i rovdyrsikkert hegn ved aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund.

Naturmangfoldloven § 17 slår i dag fast at vilt kan felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe. Stortinget har i juni, på bakgrunn av en proposisjon fra Miljøverndepartementet, vedtatt en lovendring som innebærer at hund innlemmes i bestemmelsen. Det blir dermed adgang til å avlive vilt også under direkte angrep på hund. Endringen i naturmangfoldloven § 17 er en direkte oppfølging av rovviltforliket 2011(representantforslag 163 S (2010-2011).

Det er i statsråd fredag 22. juni bestemt at lovendringen skal tre i kraft 1. juli. Videre er det bestemt at også en lovendring som gjelder nødverge i rovdyrsikkert hegn skal tre i kraft 1. juli. Lovendringen innebærer innføring av en ny bestemmelse i naturmangfoldloven, § 17 a. Bestemmelsen gir adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Terskelen for felling senkes dermed til det som gjelder for felling til forsvar av mennesker. Hegnet må tilfredsstille krav fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet har nå utarbeidet en forskrift om rovdyravvisende gjerder, som vil bli satt i kraft 1. juli sammen med naturmangfoldloven § 17 a.